Rett til fastlege

Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.

Gutt hos fastlegen

Hvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer med d-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med d-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med d-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med d-nummer, og deres familie
  • Utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med d-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Når fastlegen slutter eller reduserer listen 

Hvis fastlegen din slutter, vil alltid pasientene på listen bli flyttet til en annen fastlegeliste. I noen tilfeller kan du bli flyttet til en liste som ikke har fast lege. I disse tilfellene vil du få hjelp fra en vikar eller fra de andre legene på kontoret.

Når en fastlege reduserer listen sin, er det tilfeldig hvilke pasienter som flyttes ut av listen. Det er et datasystem som gjør dette uttrekket, og verken legen eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listen. Det er forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 35 som bestemmer at listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg. Forskriften gir også en begrensning i det tilfeldige uttrekket – familie som er registrert bosatt i samme husstand skal holdes samlet ved en slik endring. Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Barn over 16 år blir derfor ikke regnet som familie ved flytting.

Fastlege for barn under 16 år

​Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med. Barnet ditt har rett til å ha samme fastlege som deg, også når fastlegen din ikke har plass på listen.

Du kan velge en annen fastlege enn din egen for barnet ditt. Barnet ditt bytter ikke automatisk fastlege selv om du gjør det.

Du kan bytte fastlege for egne barn under 16 år. Dette gjelder også ved delt omsorg. Ved delt omsorg og felles foreldreansvar må den av foreldrene som ikke bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet, dokumentere foreldreansvar. Dokumentasjon kan hentes fra skatteetaten.no og sendes til Helfo. Fosterforeldre kan ikke bytte fastlege for fosterbarn.

Fastlege for deg som er asylsøker

Du som har fått registreringsbevis for asylsøkere, og vet hvilken kommune du skal bo i, kan få tildelt fastlege. Er du bosatt på et asylmottak, vil asylmottaket hjelpe deg med å sende nødvendig dokumentasjon til Helfo slik at du får tildelt fastlege. Er du bosatt privat, må du selv eller ved hjelp av andre sende registreringsbevis for asylsøkere og utfylt skjema om tildeling av fastlege for asylsøkere som bor privat til Helfo.

Fastlege for deg som er utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge

Med utenlandske representasjoner menes ambassader, konsulater og mellomstatlige organisasjoner.

Som utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge får du ikke automatisk tildelt fastlege. Dette gjelder også for dine familiemedlemmer i Norge.

Du velger selv om du vil melde deg inn i fastlegeordningen. Din representasjon vil hjelpe deg med innmeldingen.

Hvis du senere ønsker å bytte fastlege, må du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Fastlege når du er student

​Fastleger tilknyttet helsetjenesten ved universiteter og høyskoler kan benyttes av studenter som har betalt semesteravgift og av deres barn under 16 år. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full.

Studenter som har meldt flytting til utlandet, har ikke krav på å få tilbake sin tidligere fastlege.

Er du student tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo? Se SIOs egne nettsider.

Fastlege når du er på sykehjem

Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor på sykehjemmet. Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Legehjelp ved akutt sykdom

​Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt, livstruende sykdom.

Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakten (116 117). Står det om liv, ring 113.

Fastlegeliste, fellesliste, deleliste og gruppepraksis

​Når du bytter fastlege på helsenorge.no, vil du møte noen begrep du kanskje ikke kjenner:

Fastlegeliste: Fastlegen avtaler med kommunen hvor mange innbyggere som skal stå på fastlegelisten. Dersom du har rett til fastlege, kan du ønske deg en bestemt fastlege. Dersom det er ledig plass på fastlegens liste, kan du velge legen du ønsker. Fastlegen skal prioritere personene på sin liste foran andre pasienter.

Liste uten fast lege: Kommunen kan opprette en liste uten fast lege som betjenes av vikar eller andre leger ved legekontoret.

Gruppepraksis: Når to eller flere allmennpraktiserende fastleger har felles kontor, deler administrasjon, hjelpepersonell, venteværelse og laboratorier, kalles det gruppepraksis. Selv om fastlegen din er med i en gruppepraksis, så er det normalt bare denne fastlegen som har ansvaret for journal og oppfølging av deg. Men i enkelte tilfeller kan også en av de andre fastlegene tre inn ved midlertidig fravær.

Fellesliste: Fastleger med fellesliste har felles ansvar for legetilbudet til alle på fastlegelisten. Det er likevel én av fastlegene som har hovedansvaret for journal og oppfølging. Men du kan bli tatt imot og behandlet av en annen fastlege ved samme legesenter når du har time. Når du skal bestille time, kan du velge mellom alle fastlegene som har samme fellesliste.

Deleliste: Dersom legen planlegger å avvikle praksisen sin, kan vedkommende dele fastlegelisten med en annen fastlege ved samme legekontor for en periode.

Ansvaret for fastlegeordningen

Kommunene eier fastlegeordningen og inngår avtale med fastlegene. Det er også hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune.

I hver kommune finnes det en fastlegeansvarlig, som regel er dette kommunelegen.

Klage på fastlegen/fastlegeordningen

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen, har du rett til å klage.

Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt først å bestille en time hos legen for å si ifra hvis du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen (som oftest helse- og omsorgssjefen) eller sende en klage til Fylkeslege med kopi til kommuneoverlegen.

Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til helseseksjonen i kommunen (kommuneoverlegen).

Reservasjon mot fastlegeordningen

Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.