Hva er kjernejournal?

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå.

Rask tilgang til viktige opplysninger

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

Kjernejournal kan redde liv!

Hvem har en kjernejournal?

Alle fastboende i Norge har en kjernejournal, med unntak av de få som har reservert seg mot det.

Har du ikke fødselsnummer?
Du har en kjernejournal selv om du har D-nummer og ikke fødselsnummer. Innholdet i kjernejournalen din vil automatisk bli videreført når du får fødselsnummer.

Hva er forskjellen mellom pasientjournal og kjernejournal?

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelige både for deg selv og helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem.

Pasientjournalen, derimot, er en tjeneste som gir deg tilgang til en kopi av din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann.

Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal, mens en pasientjournal vil du alltid ha dersom du for eksempel har vært til behandling ved et sykehus.

Barn får også kjernejournal

Barn får også automatisk sin egen kjernejournal. Helsepersonell som behandler barnet vil kunne se kjernejournalen til barn under 16 år. Når barn fyller 16 år kan de få digital tilgang til sin egen kjernejournal på Helsenorge, dersom de har BankID.

Foreldres innsyn via Helsenorge

Foreldre med foreldreansvar har rett til innsyn i sitt barns kjernejournal og kan få dette på Helsenorge for barn som er inntil 12 år, med noen begrensninger:

 • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
 • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
 • Foreldre som ikke ønsker å gjøre dette digitalt via Helsenorge, kan be om skriftlig innsyn ved å fylle ut skjemaet som du finner lenke til nederst på denne siden. Merk at de samme kravene til folkeregistrert adresse også gjelder for skjemaet.

Hvis du mener det er feil i folkeregistrerte opplysninger må du kontakte folkeregisteret direkte for å få lagt inn endringer.

Foreldres innsyn for barn mellom 12 og 16 år

For barn mellom 12 og 16 år er det ennå ikke noen digital løsning for slikt innsyn på Helsenorge eller med skjemaet. Foreldre som ønsker innsyn i kjernejournalen til barn mellom 12 og 16 år, må be barnets fastlege eller annen lege som behandler barnet om utskrift av barnets kjernejournal.

Les mer om å bruke tjenestene på helsenorge.no på vegne av barn.

Reservere barnet mot å ha en kjernejournal

Inntil barnet fyller 16 år kan du som forelder reservere barnet ditt mot å ha en kjernejournal. Begge foreldre eller foresatte må være enige om dette, unntatt hvis barnet bor fast hos bare den ene av foreldrene. For barn under 12 år kan dette gjøres digitalt på helsenorge.no.

Foreldre som ikke ønsker å gjøre det digitalt, kan fylle ut skjemaet som du finner lenke til nederst på denne siden.

For barn mellom 12 og 16 år må du kontakte barnets fastlege eller annet helsepersonell som har barnet til behandling, for å få reservert barnet mot å ha en kjernejournal.

Barn er ofte mer sårbare for kommunikasjonssvikt i helsevesenet. De vil derfor kunne ha stor nytte av kjernejournal dersom de ofte er til behandling i helsevesenet.

Fosterbarn

Fosterforeldre kan ikke få innsyn i fosterbarns kjernejournal med mindre barnets fastlege er enig i behovet for slikt innsyn. Barnets fastlege kan da skrive ut kopi av barnets kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournalen?

Kjernejournal samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg selv og helsepersonell.

Egne registreringer

Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Opplysningene kan være:

 • Nærmeste pårørende - personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
 • Spesielle kommunikasjonsbehov - opplysninger om utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
 • Sykdomshistorikk - tidligere helsetilstander eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Kritisk informasjon

Kritisk informasjon i kjernejournal er helseopplysninger som det kan være avgjørende at helsepersonell kjenner til i en akuttsituasjon. Dette er opplysninger som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus.

Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling. Derfor vil ikke kritisk informasjon ligge i kjernejournalen din før legen har registrert den.

Kritisk informasjon kan være:

 • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner, som for eksempel allergi mot penicillin, tidligere problemer med narkose, og så videre.
 • Implantater, som for eksempel proteser, pacemaker, og så videre.
 • Viktige behandlinger du får, som for eksempel dialyse.
 • Endringer i behandlingsrutiner og beslutninger som avviker fra vanlig rutine, som for eksempel blodoverføring, livsforlengende behandling, og så videre.
 • Sjeldne, alvorlige tilstander, som for eksempel blødersyke.

Opplysninger som ikke blir registrert i kjernejournal:

 • alle tidligere diagnoser
 • notater fra pasientjournal
 • blodprøvesvar og andre undersøkelsesresultater
 • blodtypen din

Vaksiner

Helsepersonell kan se din vaksinasjonsstatus i kjernejournal. Når helsepersonell åpner siden for vaksiner i kjernejournal, hentes det informasjon fra folkehelseinstituttets nasjonale vaksinasjonsregister SYSVAK. Informasjonen om din vaksinasjonsstatus lagres ikke i kjernejournalen.

Alle oppslag vil logges, slik at du kan se når oppslaget ble gjort og av hvem.

Donorkort

Du kan opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen din. Du kan samtidig legge til en eller to personer som kjenner til ditt standpunkt til organdonasjon. Disse kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, og må være over 18 år.

Finn mer informasjon om organdonasjon på helsenorge.no

Legemidler

Kjernejournalen vil inneholde en oversikt over de legemidlene du har fått utlevert på e-resept eller papirresept i norske apotek, i tillegg til næringsmidler og forbruksmateriell. Du vil også se en liste over dine gyldige resepter. Legemidler du har kjøpt uten resept, fått utlevert på legevakt, sykehus, sykehjem, eller som er kjøpt i utlandet, vil ikke vises.

Når kjernejournalen blir opprettet viser listen dine gyldige e-resepter. Reseptbelagte legemidler som er utlevert fra apotek før kjernejournalen din ble opprettet, vises ikke. Etter hvert som du henter legemidler på apotek, vil også disse vises i kjernejournalen. Dette gjelder også papir- og telefonresepter.

I legemiddeloversikten din samles inntil tre års historikk.

Prøvesvar i kjernejournal

Helsepersonell kan se dine Covid-19 relaterte prøvesvar i kjernejournal.

Prøvesvarene lagres ikke i kjernejournalen din. Når helsepersonell åpner et prøvesvar i din kjernejournal, vil informasjon om prøvesvaret hentes fra Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Alle oppslag vil logges, slik at du kan se at det gjort oppslag i dine prøvesvar.

Dokumenter fra pasientjournal

Dette er dokumenter som helsepersonell som behandler deg allerede deler seg imellom når du har behov for helsehjelp, men det kan nå gjøres på en sikrere, bedre og mer effektiv måte.

Helsepersonell vil nå kunne lese dokumentene via kjernejournal, men dokumentene lagres ikke i kjernejournalen din. Dokumentene vil heller ikke være synlige for deg i kjernejournalen.

Du kan se mange av dine journaldokumenter i Pasientjournal-tjenesten på helsenorge.no, eller du kan be om innsyn i dem på papir.

Helsepersonell har kun lov til å slå opp i kjernejournalen din dersom de vurderer det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp.

Alle oppslag i kjernejournalen din loggføres, og du kan se dette i din innsynslogg på helsenorge.no. Du kan også kontrollere eller begrense tilgangen.

Her finner du mer informasjon om deling av dokumenter fra pasientjournalen din.

Besøkshistorikk

Opplysninger om din kontakt med sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig vil ligge i din kjernejournal. Besøkshistorikk kan også omfatte avtalespesialister, det vil si er spesialister med driftsavtale med det offentlige hjelpeapparatet, som for eksempel hudspesialister eller hjerte- og lungespesialister.

Med kontakt menes tid og sted for undersøkelser og behandlinger hos spesialisthelsetjenesten, som for eksempel sykehus. Kontaktene kan være polikliniske besøk eller innleggelser. Dette legges inn i kjernejournalen, slik at helsepersonell kan få et helhetlig bilde av din helse.

Opplysningene om din besøkshistorikk går tilbake til 01.01 2008. Det kan ta fire uker eller mer fra du har vært på et sykehus før opplysninger om dette vises i kjernejournalen din.

Melde om feil i besøkshistorikk

Det er vanligvis ikke mulig å endre opplysninger i besøkshistorikk i kjernejournal. Opplysningene er hentet fra Norsk Pasientregister, som er en del av Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre. Opplysningene vises slik de ble rapportert inn av behandlingsstedet. Du kan lese mer om dette i veileder for besøkshistorikk.

Foreldre har mulighet til å digitalt blokkere tilgang til barnets besøkshistorikk. Du finner mer informasjon om dette under Profil og innstillinger lenger ned på siden.

Logg over bruk av kjernejournal

Alle oppslag loggføres og du kan selv følge med på hvilket helsepersonell som har åpnet kjernejournalen din.

Loggen gir en enkel oversikt over dato, navn, hendelse, og bakgrunnen for at kjernejournalen din ble åpnet.

Hvis helsepersonell har åpnet kjernejournalen din og sett på dokumenter fra din pasientjournal vil du også kunne se dette i «Logg over bruk», men ikke hvilke dokumenter det gjelder.

Det vil være en forsinkelse på en uke før helsepersonellets navn vises på helsenorge.no.

Oppslag i et dokument vil logges ved det sykehuset som har dokumentet i sitt journalsystem, og du vil kunne se informasjon om oppslaget i din innsynslogg på helsenorge.no.

Profil og innstillinger

Du kan selv velge hvordan din kjernejournal skal brukes av deg og helsepersonell.

Du kan bestemme tilganger til kjernejournalen din her, eller ved å følge denne prosedyren:

 1. Logg deg inn på helsenorge.no.
 2. Klikk på navnet ditt, slik at du får frem siden der du kan se varsler og meldinger du har fått siden sist, velge hvem du vil bruke Helsenorge på vegne av, og endre din profil og innstillinger.
 3. På denne siden finner du Profil og innstillinger. Under den tittelen, velg menypunktet Personverninnstillinger.
 4. Du kommer da til en side med tittelen Tilgang til dine helseopplysninger og flere alternativer.
 5. Velg kjernejournal.
 6. Her kan du velge blant følgende alternativer:
  • Begrens tilgang for helsepersonell.
  • Blokkér kjernejournal for utvalgt helsepersonell. Dette kan du gjøre selv ved å logge inn og gå til personverninnstillinger, eller du kan fylle ut skjemaet som du finner lenke til nederst på denne siden. For å registrere en blokkering, må du kjenne til helsepersonellnummeret (HPR-nummeret) til personen det gjelder.
  • Blokkér besøkshistorikk for alt helsepersonell.
  • Fjern din egen tilgang til kjernejournal på Helsenorge.
  • Reservér deg mot å ha en kjernejournal.